A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Ochrona danych osobowych

Opublikowano w Ważne informacje

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) - zwane dalej RODO oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, ul. Kopernika 31, 59-800 Lubań, NIP 6131497694, REGON 000187895.
2.    Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Rafała Wielgus, z którym można się kontaktować pod adresem:    Inspektor Ochrony Danych
3.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i c.
4.    Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
5.    Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających z przepisów o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów, przez okres wymagany przepisami prawa. Podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
6.    Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
7.    Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
8.    Informujemy, że przysługują Państwu prawa do:
•    dostęp do swoich danych zgodnie z art. 15,
•    sprostowanie danych zgodnie z art. 16,
•    usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie zgodnie z art. 17,
•    ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18.
9.    Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.