A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Deklaracja dostępności

Opublikowano w Inne

 

<div class="naglowek"><h2 class="icon-dot">Deklaracja dostępności</h2></div>

<span id="a11y-podmiot">Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu </span>  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a href="https://zszioluban.pl" id="a11y-url">www.zszioluban.pl </a>

 

</di> <p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja"> 2015-09-01</span>

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  <span id="a11y-data-aktualizacja">2015-09-01</span>

Deklaracja dostępności

     Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zszioluban.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad dostosowaniem jej do wymogów ustawowych.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz filmy nie posiadają audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  • brak możliwości zmiany kontrastu strony

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Żuławska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48)75 722 25 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1. Do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu prowadzi główne wejście, po schodach, od ulicy Kopernika 31. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły.

2. Wyjście na boisko szkolne znajduje się naprzeciwko wejścia głównego.

3. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się: przy szatni, obok sklepiku szkolnego, w pracowni gastronomicznej, w siłowni, w sali gimnastycznej, w korytarzu bloku sportowego.

4. Przed wejściem głównym do ZSZiO im KZL znajduje się parking dla samochodów osobowych.

5. Osobami udzielającymi informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

8. Obiekty wchodzące w skład ZSZiO im KZL (budynek szkoły- dwupiętrowy) nie posiadają wind, nie są przystosowane i nie mają możliwości architektonicznych przystosowania dla osób niepełnosprawnych.